กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ลูกศิษย์และครู เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม

ภาระงาน

วางแผนประชุมเสนอของบประมาณในการพัฒนางานในกลุ่มบริหารวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒากระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานในสถานศึกษาวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภ าพ การศึกษานิเทศก์การศึกษาแนะแนวการศึกษาส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคลครอบครัวองค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ สถานศึกษาอื่นและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา นวัตกรรม Blended Learning ร่วมกับการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชมคลิป >> https://youtu.be/x0lqaV_OgY0

เว็บไซต์สำหรับนักเรียน

 • สสวท.[https://www.ipst.ac.th]

 • สดร.[https://www.narit.or.th]

 • สวทช.[https://www.nstda.or.th]

เว็บไซต์สำหรับผู้ปกครอง

 • สพฐ.[https://www.obec.go.th]

 • กระทรวงศึกษาธิการ
  [https://www.egov.go.th/th/government-agency/54/]

 • คนละครึ่ง
  [https://www.คนละครึ่ง.com]

แบบฟอร์มของโรงเรียน

 • คำร้องขอหลักฐานการศึกษา[ลิงก์]

 • คำร้องขอสอบแก้ตัว[ลิงก์]

 • คำร้องขอลาออก[ลิงก์]

 • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา[ลิงก์]